Die sondes van die Afrikaner

Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

En jy, mensekind, wil jy oordeel, wil jy die bloedstede oordeel? Maak hulle dan al hulle gruwels bekend
en sê: So spreek die Here HERE: Stede wat daarbinne bloed vergiet, julle tyd het gekom, julle maak drekgode teen julleself en word so verontreinig!
Deur die bloed wat julle vergiet het, het jy skuldig geword; en deur julle drekgode wat julle gemaak het, is julle verontreinig; en julle het julle dae verhaas en tot by julle jare gekom. Daarom maak Ek julle tot ’n smaad vir die nasies en ’n spot vir al die lande.
Die wat naby en die wat ver van julle af is, sal julle bespot, o onreine van naam, vol van rumoer!
Kyk, die vorste van Suid-Afrika was in julle, elkeen na sy krag, om bloed te vergiet.
Hulle het vader en moeder in julle verag, die vreemdeling in julle met geweld behandel, wees en weduwee in julle verdruk.
My heilige dinge het julle geminag en my sabbatte ontheilig.
Kwaadsprekers was daar in julle om bloed te vergiet, en by julle het hulle op die berge geëet en skandelikheid in julle gedoen.
Hulle het die skaamte van die vader in jou ontbloot; haar wat onrein was deur maandelikse onreinheid, het hulle in julle onteer.
Die een het ’n gruwelike ding gedoen met die vrou van sy naaste, en die ander het sy skoondogter verontreinig deur ’n skandelike daad, en ’n derde het in julle sy suster, sy vader se dogter, onteer.
Hulle het omkoopgeskenke in julle aangeneem om bloed te vergiet; rente en woeker het jy geneem en jou naaste te veel laat betaal deur verdrukking, maar My het jy vergeet, spreek die Here HERE.
Kyk, so slaan Ek dan in my hand oor julle onregverdige wins wat julle gemaak het, en oor julle bloedskuld wat in julle is.
Sal julle harte standhou of julle hande sterk wees in hierdie dae waarin Ek met julle handel? Ek, die HERE, het dit gespreek en sal dit doen.
En Ek sal julle verstrooi onder die nasies en julle versprei in die lande, en Ek sal julle onreinheid uit julle wegruim.
En julle sal deur julleself ontheilig wees voor die oë van die nasies; en julle sal weet dat Ek die HERE is.
Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Mensekind, die huis van die Afrikaner het vir My skuim geword; hulle is almal koper en tin en yster en lood binne die smeltoond; silwerskuim het hulle geword.
Daarom, so sê die Here HERE: Omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in julle stede bymekaarmaak.
Soos silwer en koper en yster en lood en tin binne-in ’n smeltoond bymekaargemaak word om daarteen ’n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt.
Ja, Ek sal julle versamel en met die vuur van my grimmigheid teen julle blaas, dat julle dáárin gesmelt kan word.
Soos silwer in die smeltoond gesmelt word, so sal julle dáárin gesmelt word; en julle sal weet dat Ek, die HERE, my grimmigheid oor julle uitgegiet het.
Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Mensekind, sê vir hulle: Julle is ’n land wat nie gereinig is nie, wat nie reën gekry het in die dag van grimmigheid nie.
’n Sameswering van hulle profete is in hulle, soos ’n leeu wat brul, wat prooi verskeur; hulle eet die siele op; skatte en kosbare dinge neem hulle weg; die weduwees vermeerder hulle daarin.
Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig.
Hulle vorste is in hulle soos wolwe wat prooi verskeur, om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak.
En hulle profete pleister vir hulle met los kalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuens te voorspel met die woorde: So sê die Here HERE — terwyl die HERE nie gespreek het nie.
Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe; ook verdruk hulle die ellendige en behoeftige, en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg.
En Ek het onder hulle ’n man gesoek wat ’n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie.
Daarom het Ek my toorn oor hulle uitgegiet; deur die vuur van my grimmigheid het Ek hulle verteer; hulle wandel het Ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here HERE.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: